Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry Rautiosaaren Kyläyhdistys ry

Rautiosaaren Kyläyhdistys ry - säännöt

 

1§   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Rautiosaaren Kyläyhdistys ry. Kyläyhdityksen kotipaikka on Rovaniemi, ja toimialueena Rautiosaaren kylä. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2§    TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Rautiosaaren kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana, sekä pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä yhteistyötä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa

 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen

 • tiedottaa toiminnastaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä.

3§    JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Sen katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty. 

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, jonka voi suorittaa joko vuodeksi (1) tai kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen toimialueen ulkopuolella oleville yhteisöille. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

4§    JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5§    HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) enintään yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä sekä heille varajäsenet.

Hallituksen jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia. Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

6§    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7§    TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa enen vuosikokousta hallitukselle.

8§    YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa vasten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtaja ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9§    YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10§    VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen esityslista

 5. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus

 6. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 8. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

 9. hyväksytään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

 10. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

 11. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

 12. valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle

 13. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Rautiosaaressa 14. päivänä huhtikuuta 1999

 


Päivitetty viimeksi: 12.4.2024   Sivuston ylläpito OuRait Oy